fredag den 25. januar 2008

BIBLIOTEKER, BØGER OG ALT DET ANDET!

Der står en kvinde bag alt, siger man. Og sandt er det at en livlig biblioteksdebat i medierne efter nytår har feminint ophav. Pernille Schaltz tiltrådte som ny chef for Københavns Hovedbibliotek i december sidste år, og dét er ikke gået stille af.

F
ysisk og/eller digitalt …
Pernille proklamerede, at en stor opgave lige nu for bibliotekerne er at indrette sig på den ny digitale virkelighed, og hun luftede en plan om nyindretning af hovedbiblioteket, hvor bogsamlingen vil få mindre plads - den skal i depot og give rum til præsentation af de nyeste bøger og ny digitale medier. For bøgerne skal have modstand, stod der i avisen mellem jul og nytår. Det er ikke god formidling at kigge ind i en bogryg, sagde Pernille. - Det førte til hård kritik.

Efter nytår kom Biblioteksstyrelsens direktør Jens Thorhauge til undsætning. Det klassiske bibliotek med den store bogsamling er ved at uddø, udtalte han. Folk trækker i stigende grad på digitaliseret materiale, så København går den rigtige vej. Fremtidens strategi er:
* så meget på nettet som muligt
* biblioteksrummet skal gøres inspirerende
* biblioteket skal ud hvor folk er
Samtidig er det et faktum, at udlånet af bøger falder. Fra 87,9 mio. i 1983 til 48,6 mio. i 2006.

Venstres kulturordfører Ellen Trane Nørby mente, at bibliotekerne skal forholde sig til at verden ændrer sig, men de skal ikke udvikle sig til web-caféer. Bøger skal være bibliotekernes omdrejningspunkt - biblioteket er bogens Mekka, og der har været et klart skred væk fra bøgerne i bibliotekernes indkøb de senere år.
- Jeg er villig til at præcisere biblioteksloven, sagde kulturminister Brian Mikkelsen. Det skal fremgå, at bøger er bibliotekernes primære ydelse og primære aktivitet.

Find masser af links til de mange indlæg i den livlige debat om fremtidens biblioteker og læs også artikel af bibliotekschef Michel Steen-Hansen om debatten i dette nummer af Feedback.

BIBLIOTEKERNE, BØGERNE OG FREMTIDEN

Af Michel Steen-Hansen, bibliotekschef i Slagelse Kommune.
I de seneste uger har der i medierne været en voldsom debat om, hvor mange bøger et bibliotek skal indeholde og oven i købet hvilke slags, der skal stå på hylderne. Det er ingenlunde en ny debat og nok heller ikke den mest frugtbare debat, hvis vi skal finde ud af, hvordan vi ønsker os at de skatteborgerbetalte biblioteker skal udvikle sig.
I stedet for at fortsætte den ørkensløse debat om, hvorvidt biblioteket skal fortsætte som en klassisk bogsamling, sådan som én brugergruppe efterspørger - eller om biblioteket skal formidle mange forskellige medier, som andre brugergrupper efterspørger, bør man diskutere, hvorfor vi egentlig har valgt at have biblioteker. For kun ad den vej kan vi finde ud af, hvordan de skal udvikles.

Hvorfor skal vi have biblioteker? Af de samme grunde som i går eller for 100 år siden? Eller er der med den rivende samfundsudvikling kommet nye begrundelser, nye behov og ønsker, som er relevante og fornuftige? - set ud fra et samfundsmæssigt ønske om, hvilke muligheder der skal stilles til rådighed, for at alle mennesker kan udvikle sig til og deltage aktivt som borgere i et demokratisk og multikulturelt samfund.
Bibliotekerne har både en politisk og en faglig legitimitet. Det er i dette spændingsfelt vi skal beskrive, hvordan de skal se ud i fremtiden. Og så spiller brugerne og efterspørgslen en ikke uvæsentlig rolle, hvis bibliotekerne skal bevare deres berettigelse som skattefinansierede kulturinstitutioner. Bibliotekerne er den største public service institution i Danmark, og de har pligt til at sikre fri og lige adgang til viden og informationer for alle. Derfor er de et fundament for det demokratiske samfund, og det er vigtigt, at vi som samfund sikrer, at de kan fungere - at vi afklarer hvilke rammer de skal indrettes i, hvilke opgaver de skal løse, og hvilke materialer de skal formidle.

Bibliotekernes berettigelse og placering
Biblioteksudviklingen er et samfundsanliggende med stor betydning for mange forskellige befolkningsgrupper - ikke kun for skønlitterære forfattere og forlagsfolk, der har en interesse i at sikre salg af deres smalle titler - eller for nostalgiske mennesker, der synes, biblioteket skal ligne det, de kender fra deres barndom. Biblioteket er meget andet og har i de seneste år stået i spidsen for en spændende udvikling. Biblioteket står f.eks. for meget af den digitale formidling, som folk tager som en selvfølge, men hvor det er biblioteket, der formidler og investerer i de nødvendige licenser for at sikre den frie og lige adgang for alle kommunens borgere.
I fremtidens folkebibliotek skal der være plads til alle typer brugere og de forskellige tilbud, som de efterspørger. Derfor er det også forståeligt, at debatten bliver lidt skinger, når en ny, ung leder som Pernille Schaltz i København udfordrer biblioteksbegrebet ved at sige, at bogen skal have modstand. Så griber traditionalisterne pennen og siger, at alt skal være som før. Men det handler jo ikke om, at bogen skal ud af biblioteket, eller at det kun er den populære litteratur, der skal stå på hylderne. Nej, det drejer sig om at skabe et bibliotek, der rummer det hele - som forsøger at favne både det smalle og det brede, at være fysisk og virtuelt, at rumme det klassiske og det ubegrænsede.
Der er mange meninger om, hvad fremtidens biblioteker skal rumme. F.eks. har kulturminister Brian Mikkelsen spillet ud med, at han stort set kun synes, at det er bøger. Samtidig mener andre, at det stort set kun er virtuelle medier, der skal udvikles. Uanset om man har den ene eller den anden holdning, er det vigtigt at man ser på, hvilke produkter brugerne efterspørger - og det er i dag andet og mere end blot bøgerne, selvom de fortsat vil være et af de vigtigste medier og dem der fylder mest!

Bibliotekerne kan tage et kvantespring
Regeringen bruger megen energi på at tale om innovation og Danmark som et videnssamfund. Hvis alle borgere skal have en chance for at være med i denne udvikling, må vi sikre tilbud, der er tilgængelige for alle, f.eks. i landets største public service-institution: biblioteket.
Den aktuelle debat i medierne er vigtig. Den kan i sidste ende betyde en langsom afvikling af bibliotekerne, hvis man kun satser på én formidlingsform - men hvis politikere og fagfolk formår at sikre et grundlag, der kan udvikle det hybride bibliotek, som kan rumme den meget forskelligartede efterspørgsel, som vi i dag er udsat for, kan det betyde et kvantespring ind i fremtiden for landets biblioteker!
Der er mange oprindelige grunde til at fastholde bibliotekernes traditionelle formidling af bøger og materialer, samtidig med at der er mange nye grunde til at udvikle denne kulturinstitution, netop for at sikre bibliotekerne som en central og vigtig dannelsesinstitution i det danske samfund i fremtiden. Det er derfor ikke et enten-eller, men et både-og!

BIBLIOTEKERNE, PENGENE OG SERVICEN

Af bibliotekschef Michel Steen-Hansen
På Slagelse Bibliotekerne har vi taget hul på det ny budgetår 2008, og vi har mange og spændende planer. I efteråret ´07 var det med en vis undren, at vi på bibliotekerne kunne konstatere, at politikerne i Slagelse byråd i budgetforliget for 2008 mente, at vi på biblioteksområdet skulle kunne høste endnu en harmoniseringsgevinst på 800.000 kr. Vi havde megen forståelse for, at vi i 2007 skulle finde besparelser af den størrelse gennem stordriftsfordele ved at sammenlægge fire ”gamle” biblioteksvæsener, da kommunalreformen blev gennemført. Men at vi skal spare samme beløb i år og i øvrigt også skal finde besparelser på 400.000 kr. i 2009 (dvs. i alt 2 mio. kr.), er lidt vanskeligt at forstå.

I samme åndedrag skal det dog understreges, at vi i Slagelse kommune har nogle ambitiøse kulturpolitikere, som i samarbejde med bibliotekerne har vedtaget flotte visioner for folkebibliotekernes udvikling. Rammerne og vilkårene for vores virke i de næste par år er nu kendte, og dét tager vi til efterretning. Vi forsøger naturligvis efter bedste evne at indrette os efter den politiske virkelighed.

Bibliotekernes dag
Vi har valgt at starte året med en stor satsning på Bibliotekernes Dag lørdag den 2. februar. For godt nok skal vi spare, men det betyder på ingen måde, at vi stopper udviklingen. Tværtimod. Vi har heldigvis en masse kreative medarbejdere og samarbejdspartnere, som gerne vil sætte turbo på udviklingen og vise den mangfoldighed af tilbud bibliotekerne rummer.

Vi satser denne dag på at vise en verden i forandring, hvor biblioteket er ét af omdrejningspunkterne. Vi håber at rigtig mange mennesker vil deltage, hvad enten de vælger at komme på bibliotekerne, besøge os på Internettet eller være med på ét af de steder, hvor vi kommer rundt med vores kulturbil.

Fremad med udvikling af virksomheden
Slagelse Bibliotekerne vil forsøge at udvikle virksomheden, så den hele tiden lever op til de krav vore kunder og vore politikere stiller til os. Vi vil bl.a. gøre en indsats for at få endnu flere samarbejdspartnere, og samtidig skabe os et indtægtsgrundlag ved at udvikle forretningsmodeller, hvor vi kan sælge vores ekspertise i informationssøgning, litteraturformidling, teknisk service af databaser og hvad vi nu ellers beskæftiger os med. Herigennem håber vi fortsat at kunne leve op til de ønsker og forventninger, som borgerne i dagens danske samfund stiller til os om fri og lige adgang til alle typer af medier og informationer. Og det skal fortsætte som hidtil, at hvis bare du afleverer dine hjemlån i rette tid, er det gratis at låne alle vore materialer.

I år satser bibliotekerne på endnu flere kulturelle arrangementer og udstillinger, at lave endnu flere kurser og undervisningsforløb. Det skal ske sideløbende med, at vi forsøger at tilfredsstille den brede efterspørgsel der er på vore materialer, og mens vore medarbejdere dagligt knokler for at besvare de alle de mange spørgsmål og ønsker om vejledning og information, som borgerne kommer til bibliotekerne med. - Men det er præcis derfor vi er her, og vi glæder os til at møde dig - uanset hvor vi ses!

BIBLIOTEKETS DAG

Den første lørdag i februar sætter Slagelse Bibliotekerne alle sejl til for at gøre opmærksom på, hvor meget bibliotekerne har at tilbyde, ikke kun i de fysiske bygninger i den daglige åbningstid, men overalt og hele døgnet rundt i borgernes dagligdag. For første gang afholdes Bibliotekets Dag, hvor der er masser af aktiviteter og tilbud på alle 4 biblioteker i Slagelse kommune.
Temaet for dagen er forvandling, siger bibliotekschef Michel Steen-Hansen og fortsætter: - Vi satser denne dag på at vise, at i en verden i hastig forandring er biblioteket et vigtigt omdrejningspunkt. Vi håber at rigtig mange mennesker vil deltage, hvad enten de vælger at komme på bibliotekerne, besøge os på nettet eller kigge forbi de steder, hvor vi kommer rundt med vores kulturbil.

Alt fra bøger til wii
Marianne Løje, der har koordineret alle dagens aktiviteter, supplerer at Bibliotekets Dag byder på alle former for inspiration, viden og oplevelse, bl.a. præsenteres tre markante forfattere: Hanne Reintoft fortæller om romanen ”Hjertebånd” (Slagelse Bibliotek), Kaare A. Schou beretter om ”Dansk politik” (Korsør Bibliotek), og Jens Smærup Sørensen om ”Mærkedage” (Skælskør Bibliotek). I Skælskør spiller et rockband, mens der i Korsør og Slagelse bydes på klassisk musik fra Musikskolen, og i Vemmelev er der underholdning med viser af PH og musik af Kaj Norman Andersen på plakaten.

Rap og graffiti i Kulturbilen
At biblioteket er overalt i dagligdagen bliver markeret, når den rullende kulturbil parkerer ved Super-Brugsen i Skælskør, ved Føtex i Korsør og Bilka i Slagelse. Ombord i bilen er rapperen Per Vers og nogle graffitimalere sammen med personale fra bibliotekerne.

Mange kender sikkert den populære rapper fra TV eller MySpace, men nu optræder han ude i den pulserende virkelighed! - Bibliotekerne er også leg og læring og bevægelse. Vi præsenterer ny Playstation- og Wii-spil samt vores nye dansetæppe. Du kan møde Gerlev Legepark, deltage i dramaworkshop med Hanne Andersen fra Vindebroen, se teater for børn, være med til udklædning, sminkning og meget andet.


Snak med dit bibliotek
Du kan også "tale med biblioteket” på en anden måde ved at bruge Biblioteksvagten eller de talrige servicetilbud, som bibliotekerne tilbyder på Internettet. - Bedre end Google kaldes dette fremstød nok så frejdigt! - Du kan finde det hele på nettet, men kom gerne ind på ét af bibliotekerne og se og hør mere.

Der bliver rig lejlighed til både fysiske og virtuelle møder / samtaler, når Bibliotekets Dag løber af stabelen. Mød forfattere, tag del i arrangementer, vær med til at skabe kollektive kunstværker, kom på rundvisning, lån en PC, læs avis, svar på en quiz for børn og for voksne, lyt til musik, spil nye spil, se på eller deltag selv aktivt!

Konstant forandring på bibliotekerne

Med forvandling som tema for Bibliotekets Dag sættes en tyk streg under, at bibliotekerne hele tiden er under forandring. Den rivende IT- og samfundsudvikling og brugernes stigende krav til betjening og selvbetjening medfører, at bibliotekerne befinder sig i en nærmest konstant omstillingsproces. Brug lørdag den 2. februar til at se nærmere på, hvordan bibliotekerne kan bringe oplevelser og værdi til dit hverdagsliv! Alle Slagelse Bibliotekerne holder åbent kl. 10-15. Kig indenfor - det risikerer at blive en vane, slutter Marianne Løje, Korsør Bibliotek.
Se hele dagens program på hjemmesiden eller som plakat her

DIGITALE KNIPSERIER

Kell Christensen, ivrig lokal fotograf, viser i perioden fra 5. til 25. februar en fotoudstilling på Slagelse Bibliotek med ”motiver, der fik mig til at trykke på knappen”. At Kell Christensen har haft øje for mange gode motiver i årenes løb kan man ved selvsyn forvisse sig om ved at besøge udstillingen, der kan ses i bibliotekets lounge i udlånet i hele åbningstiden.

Fotografering har været en stor del af mit liv, fortæller Kell Christensen. Dagen efter min konfirmation i 1949 købte jeg mit første fotografiapparat, et “folde-ud” kamera med bælg af mærket Voigtländer til 6x9 cm. rullefilm. Min storebror lærte mig at indstille blænde, tid og afstand. Det var også vigtigt at huske at dreje filmen frem til næste billede. Der var 8 billeder på en rulle film, og det var ikke noget der blev taget over en weekend.

Et liv set gennem søgeren
Efter et par år skiftede Kell Christensen til apparat med småbilledfilm i 24x36mm, mere handy og med mere lysstærk optik og hele 36 billeder på en film. - Jeg brugte sort/hvid film og begyndte at fremkalde og forstørre i mit simple mørkekammer. Fra sidst i halvtredserne og mange år frem fotograferede jeg også i mellemformat med negativstørrelse på 6x6cm, f.eks. Rolleiflex. Og farvefilmen kom til. Det meste skulle afprøves, storformat, stereo og panoramafotografi, i mange tilfælde med selvbygget udstyr. Her i det nye århundrede er fotografiet rigtig slået an i den digitale verden. Folk fotograferer som aldrig før. Mulighederne er mange, også hvad angår efterbehandling i computeren. Der er også talrige muligheder for at “udstille” sine knipserier for hele verden på Internettet.

Kell Christensen har selv en hjemmeside på nettet. Når man klikker ind på
www.infopod.dk ses fotoserier og en interessant kavalkade af især gamle fotografiapparater. Men hvorfor kun se billeder op Internettet? – læg vejen forbi Slagelse Bibliotek, når Kell Christensen udstiller sine seneste billeder med motiver, der fik ham til at trykke på udløseren.

HVAD LÆSER OG HØRER FOLK MONSTRO

… når de ikke læser Stieg Larsson? - Svenske krimier er altid populære, men de er jo ikke det eneste, der bliver læst. Khaled Hosseinis ”Drageløberen” har de sidste par år været en af de konstant mest reserverede bøger på biblioteket. Og nu hvor filmatiseringen af bogen er lige på trapperne, er den igen blevet ekstremt efterspurgt. Morten Sabroes bog ”Du som i himlen” skulle oprindelig have været en bog om Hillary Clinton, men den endte med at handle om hans egen mor. Lige præcis hvordan dét gik til, er ikke helt til at regne ud ...

Også faglitteratur og musik
Også den gode faglitteratur kan være ret efterspurgt. Lige for tiden er Peter Øvig Knudsens bøger om Blekingegadebanden nogle af de mest udlånte sammen med Eva Jørgensens ”Vi ses i morgen”, om hendes mands sygdom og død. Selvbiografier er et sikkert hit, og at dømme efter reserveringskøerne er det de kendte mennesker, folk helst vil læse om for tiden - som Etta Cameron og Joachim Boldsen!
Når det kommer til musikken, er efterspørgslen størst på Natasja og High School Musical 2. Men netop musikken kan man jo låne på nettet via Netmusik.dk, så der er ikke længere nogen grund til at vente i en lang kø på de populære cd'er. Og på nettet er der heller ikke 4 måneders ekstra ventetid pga. karenstid!

BLÆSBJERG OG KAABERBØL TIL SLAGELSE

I den kommende tid gæster to af tidens store danske forfattere Slagelse Bibliotek.
Kim Blæsbjerg (f. 1974) blev uddannet fra
Forfatterskolen i 1997. Han er aktuel med den anmelderroste roman Rådhusklatreren. Tidligere har han udgivet romanen Niels Bohrs kærlighed, og han debuterede tilbage i 2002 med novellesamlingen Fælder, der i Magasinet Sentura.dk har fået følgende roser med på vejen: ”..med Blæsbjerg har (vi) fået en stor humorist, der rummer lidt af den engelske James Thurber, lidt af Seeberg og så en god portion Gary Larson. Det er velgørende vanvid, som ser stort på selvhøjtidelige kunstneriske eksperimenter, men som igennem humor og groteske indslag giver os en pause”.
I Rådhusklatreren har Blæsbjerg skrevet en fabulerende og festlig familiekrønike fra det 20. århundrede om William Lundstrøm og hans forfædre tre generationer tilbage. Bogen er blandt andet blevet kaldt et godt bud på en ny, stor samtidsroman. Blæsbjergs udgivelser kan alle lånes på biblioteket.

Også for børn
Hvor Blæsbjerg henvender sig til det voksne publikum, finder Lene Kaaberbøl nok sin største læserskare blandt de større børn mellem 10 og 16 år. Lene Kaaberbøl (f. 1960) er oprindelig uddannet cand. mag. i engelsk og dramaturgi fra Aarhus Universitet. Mange af Lene Kaaberbøls bøger foregår i mytiske fantasy-middelalderuniverser, som er inspireret af Tolkiens Ringenes Herre og Ursula K. Le Guins trilogi om Jordhavet. Kaaberbøl giver fine personskildringer og meget jordnære problemstillinger om at skulle vokse op og blive voksen.
Lene Kaaberbøl har bl.a. skrevet børnebogsserien om Skammerens datter, der består af fire bind, hvoraf bind 1 er planlagt til filmatisering i løbet af 2007. Hun har desuden skrevet en række bøger i Katriona-serien samt flere bøger i serien W.I.T.C.H.
Kim Blæsbjerg: Slagelse Bibliotek, onsdag den 20. februar kl. 19.00-20.30. Billetter kan hentes fra den 13. februar i udlånsøen (stueetagen).
Lene Kaaberbøl: Slagelse Bibliotek, torsdag den 6. marts kl. 19.00-20.30.
Billetter kan bestilles telefonisk eller man kan hente dem på alle bibliotekerne fra mandag den 25. februar.

torsdag den 24. januar 2008

ORLA-PRISEN 2008

Årets bedste billedbog, børnebog, ungdomsbog og tegneserie kåres. Den 16. januar åbnede Orlas hjemmeside på www.dr.dk/dr1/orla og de nominerede til Orla-prisen 2008 blev offentliggjort. Titlerne er valgt ud fra:
1. Børns forslag via
http://www.spørgolivia.dk/ og http://www.boggnasker.dk/ Bøgerne skal være skrevet af danske forfattere og være udkommet mellem 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007.
2. Stikprøver fra folkebibliotekernes udlånsstatistik på de 4 kategorier i en given periode.
3. En voksenjury som giver den sidste stemme.
På hjemmesiden kan børn præge udfaldet af Orla-prisen ved at læse, lytte og vurdere de nominerede titler. Her kan du f.eks. stemme på en billedbog som ”En prut i junglen”, en børnebog som ”Dreamteam - ven eller fjende” eller hvad nu med en klassisk tegneserie som ”Rasmus Klump i hopla” eller Bjarne Reuters ungdomsbog ”Skyggernes hus”?

Til marts lukkes afstemningen, og børnejuryen vælger vindere blandt de tre mest populære titler i hver kategori. Vinderne bliver offentliggjort i DR’s ungdomsshow Grand Danois, som sandsynligvis sendes 12. april samt på Orlas hjemmeside. Hjemmesiden byder også på postkort, kendis bogsnak og længdepløk, hvor Orla pløkkes af sted med en kanon.

LÆSERNES BOGPRIS 2008

I tiden frem til den 2. marts kan alle deltage i afstemningen om Læsernes bogpris 2008, som uddeles for 5. år i træk af Danmarks Biblioteksforening og Berlingske Tidende.

Prisen gives til den bedste danske bogudgivelse i 2007, 10 bøger er nomineret og afstemningen om at finde den bedste udgivelse i fuld gang. På hjemmesiden
www.scb.dk eller på Berlingske Tidendes hjemmeside er det muligt at afgive sin stemme på en af de 10 nominerede, og dermed være med til at kåre en vinder. Alle der stemmer, deltager i konkurrencen om signerede eksemplarer af bøgerne, som er nomineret:

Gretelise Holm: "Nedtælling til mord"
Lasse Horne Kjældgaard: "Sjælen efter døden"
Peter Øvig Knudsen: "Blekingegadebanden"
Hanne Richardt Beck: "Om så det gælder"
Sanne Munk Jensen: "En dag skinner solen også på en hunds røv"
Jens Smærup Sørensen: "Mærkedage"
Vagn Lundbye: "Det nordiske testamente"
Ole Jensen: "Historien om K.E. Løgstrup"
Morten Sabroe: "Du som er i himlen"
Henrik Nordbrandt: "Besøgstid"

BIBLIOTEKSKALENDEREN FORÅR 2008

Bibliotekskalenderen Forår 2008 er udkommet med masser af arrangementer, kurser og andre tilbud fra januar til juni for børn og voksne på alle Slagelse Bibliotekerne - få kalenderen på dit lokale bibliotek eller på www.slagelsebib.dk